Spiritual

156 - Spiritual

Customer: Fu Xian Zhai Exlibris Museum (W.R.)